Green Star / The Netherlands info@green-star.nl
Algemene Voorwaarden PRODUCTEN PRODUCTen NIEUWS NiEuWS DOWNLOAD DOWNLOAD HOME HOME CONTACT Contact
© Copyright 2022 / Green Star
Algemene Voorwaarden van Green Star V.O.F. (KvK nr. 20075308) Gevestigd te Willemstad (Gem. Moerdijk) Gedeponeerd op 26 maart 2013 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20075308.  ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID Op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten met de vennootschap onder firma Green Star V.O.F. (hierna: Green Star) betreffende inkoop, verkoop/het leveren van goederen c.q. het verrichten of betrekken van d iensten zijn uitsluitend de hiernavolgende voorwaarden van toepassing. Voorwaarden of bedingen van de wederpartij, die strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden, kunnen Green Star slechts tegengeworpen worden indien en voor zover zij door Green Star uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Alle ten behoeve van Green Star in deze Algemene Voorwaarden, contracten en aanbiedingen/offertes opgenomen bedingen worden geacht onverkort mede ten behoeve van al haar afzonderlijke vennoten te zijn gemaakt. ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke orderbevestiging van Green Star komt een overeenkomst tot stand. Green Star zal zich zoveel mogelijk houden aan de in de orderbevestiging genoemde (lever)tijden, doch overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Ingeval Green Star de goederen speciaal voor de wederpartij heeft vervaardigd, is de wederpartij verplicht een redelijke overmaat van 5% te aanvaarden. ARTIKEL 3. PRIJZEN Door Green Star in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief BTW en binden Green Star niet tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Na totstandkoming van een overeenkomst is Green Star gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van onder meer, maar niet beperkt tot tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen- en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, door haar toeleverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen welke prijsverhogend werken. Indien voornoemde prijsverhogingen met betrekking tot een bepaalde leverantie in totaal meer dan 10% van de overeengekomen prijs exclusief BTW bedragen, dan zal de wederpartij gerechtigd zijn de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft nog niet uitgevoerde levering, mits de wederpartij zulks onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging schriftelijk per aangetekende post aan Green Star meedeelt. De wederpartij heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook. ARTIKEL 4. RISICO, (AF)LEVERING INGEVAL VAN VERKOOP Het risico voor de goederen gaat van Green Star over op de wederpartij in overeenstemming met de overeengekomen leveringscondities. Deze leveringscondities stemmen overeen met de laatste editie van de "Incoterms" gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen, geldt bij leveringen in Nederland dat de aflevering EXW (EX Works) geschiedt. Leveringen buiten Nederland geschieden FCA (Free Carrier). Green Star heeft aan zijn afleveringsverplichting voldaan:a. op het moment waarop de goederen worden aangeboden op het overeengekomen afleveringsadres;b. indien is overeengekomen dat de goederen worden afgehaald, op het moment waarop de goederen voor afhaling gereed liggen. Green Star behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren. Zodanige leveringen worden geacht te zijn gedaan ingevolge afzonderlijke overeenkomsten. De wederpartij is verplicht de goederen op het moment van de aflevering in ontvangst te nemen. Alle kosten en schade die voor Green Star ontstaan wegens weigering van ontvangst door de wederpartij van (een gedeelte van) de door haar bestelde goederen, zijn voor rekening van de wederpartij, kosten van opslag daaronder begrepen. De overeengekomen levertijd is slechts een benadering. Deze levertijd geldt niet als uiterste termijn, zodat Green Star gerechtigd is omstreeks de overeengekomen levertijd te leveren. ARTIKEL 5. EMBALLAGE Eenmalige emballage wordt niet teruggenomen. Emballage dat uitdrukkelijk is bedoeld voor hergebruik en als zodanig met wederpartij is overeengekomen blijft eigendom van Green Star dan wel van derden en zal door Green Star slechts teruggenomen worden indien deze zich naar het oordeel van Green Star in goede staat bevindt en volledig (druip)leeg wordt aangeleverd door de wederpartij. Voor schade aan dergelijke emballage is de wederpartij volledig aansprakelijk. Ingeval Green Star leenemballage ter beschikking stelt gelden de emballagecondities van Green Star. ARTIKEL 6. MILIEU, ARBO EN ANDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1.Ingeval van leveranties door Green Star, garandeert de wederpartij dat zij voldoet aan de toepasselijke milieuwet- en regelgeving. De wederpartij vrijwaart Green Star ter zake voor iedere aansprakelijkheid hieromtrent. 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid binnen haar eigen bedrijf. De wederpartij dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, de ter plaatse geldende voorschriften en voorschriften van de Arbeidsinspectie. De wederpartij zal haar personeel overeenkomstig deze voorschriften tijdig vooraf instrueren. 3. De wederpartij dient er bij de uitvoering van opdrachten op toe te zien, dat haar personeel, dan wel de door haar ingeschakelde derden, de voorschriften en regels, voortkomend uit de op dat moment van kracht zijnde veiligheidswetgeving, nakomen. De wederpartij ziet er tevens op toe, dat de door haar in te zetten werknemers c.q. derden steeds de beschikking hebben over deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, een en ander volgens de eisen van de Arbeidsinspectie, dan wel een ander overheidslichaam. ARTIKEL 7. TRANSPORT De wederpartij zal het transportmateriaal, waaronder tevens te verstaan tankwagons, dat door Green Star is ingezet, dadelijk lossen en vrijgeven, zodat geen kosten of schade ten gevolge van vertraging voor Green Star ontstaan en zal aan alle instructies voldoen, die Green Star mocht geven voor het retourneren van dit materiaal. Bij het niet voldoen hieraan is de wederpartij gehouden tot vergoeding van de door vertraging ontstane schade. Het lossen van transportmateriaal dient onder t oezicht en aanwezigheid van de wederpartij te geschieden. ARTIKEL 8. BETALINGEN, EIGENDOMSVOORBEHOUD 1. Ingeval van verkoop of het verrichten van diensten moeten alle betalingen door de wederpartij binnen dertig (30) dagen, dan wel binnen de overeengekomen afwijkende termijn, worden gedaan, zonder dat recht op verrekening bestaat. Ingeval geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de wederpartij jegens Green Star van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen, die Green Star op de wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar. 2. Van de dag van intreden van het verzuim af tot de dag van de volledige betaling, is de wederpartij aan Green Star de wettelijke handlesrente (art. 6:119a BW) verschuldigd. Zodra Green Star de vordering ter buitengerechtelijke incasso uit handen geeft, is de wederpartij een bedrag van 15% van de in te vorderen hoofdsom aan Green Star verschuldigd, tenzij de in redelijkheid gemaakte werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, in welk geval de wederpartij gehouden is die hogere kosten aan Green Star te vergoeden. Ingeval van gerechtelijke incasso, is de wederpartij gehouden om de in redelijkheid gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten, waaronder die van juridische bijstand, volledig te voldoen voor zover de werkelijke kosten het bedrag van de (eventuele) proceskostenveroordeling te boven gaan. 3. Ingeval van verkoop door Green Star gaat door de aflevering van goederen wel het risico, maar niet de eigendom van de goederen op de wederpartij over. Alle door Green Star afgeleverde goederen blijven eigendom van Green Star tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Green Star uit welke hoofde dan ook van de wederpartij heeft te vorderen, rente en kosten daaronder begrepen. De wederpartij is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te vervreemden, te verpanden of op welke wijze dan ook te bezwaren, tenzij vervreemding, verpanding of anderszins bezwaring plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsvoering door de wederpartij.Voor het geval dat enige bezwaring en/of vervreemding van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen desalniettemin plaatsvindt, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan alle rechten en aanspraken, die zij bij (door)verkoop van deze goederen verkrijgt, over aan Green Star, althans zal de wederpartij zo nodig en zodra dit mogelijk is deze overdracht bewerkstelligen.Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt Green Star hierbij onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om, indien deze haar jegens Green Star aangegane verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar afgeleverde goederen onder zich te nemen en daartoe de plaats waar deze goederen zich bevinden, te betreden. ARTIKEL 9. RECLAME EN DEUGDELIJKHEID PRODUCT Onder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de hoeveelheid, kwaliteit en/of deugdelijkheid van leveringen van goederen door Green Star. Reclames, betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken, dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na levering daarvan, te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Green Star ter zake die gebreken vervalt. Bij ontvangst van de geleverde goederen wordt door de wederpartij voor ontvangst en akkoord, getekend. Ondanks de zorgvuldige productie en nauwgezette controle op kwaliteit, samenstelling, mengverhouding, constructie-, fabricage- of montagefouten door Green Star van alle producten, en onverminderd eventuele verplichtingen van Green Star en afnemer onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen c.a., is afnemer gehouden om de geleverde producten zelf op de genoemde onderdelen te (doen) controleren. 1. Uiterlijk waarneembare gebreken dienen direct en duidelijk te worden vermeld op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. 2. Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op noch geeft zulks de wederpartij recht op verrekening. 3. Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen staat Green Star in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen: toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, afwerking en/of deugdelijkheid van de geleverde goederen, waaronder mede - niet gelimiteerd - te verstaan kleuren, specificaties, functiebeschrijvingen en in het algemeen elke opgave omtrent maten en gewichten van producten; ingeval van gebreken, waarvan de wederpartij aantoont dat die het gevolg zijn van een gebrekkige constructie of gebrekkige materialen en zich voordoen bij een normaal en oordeelkundig gebruik van goederen en materialen onder normale omstandigheden en voor het doel waarvoor zij dienen; met betrekking tot (onderdelen van) goederen en materialen die Green Star niet zelf heeft vervaardigd, is de deugdelijkheid ervan beperkt tot de deugdelijkheid die de toeleverancier het product heeft gegeven of waarvan redelijkerwijs mocht worden uitgegaan, indien de toeleverancier aan het product geen kwalificaties heeft toegekend. Green Star garandeert uitsluitend dat de producten de eigenschappen hebben die geschikt zijn voor de door Green Star goedgekeurde toepassingen en voor de toepassingen die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Green Star kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van gebruik van de producten voor een andere toepassing dan uitdrukkelijk door Green Star is gegarandeerd. Evenmin is Green Star aansprakelijk te houden voor schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik. De aanwijzingen en waarschuwingen op het etiket van de verpakkingen waarin de producten van Green Star worden bewaard, dienen te allen tijde in acht te worden genomen. 1. Indien de wederpartij haar verplichtingen uit de met Green Star gesloten overeenkomst(en) niet of niet tijdig nakomt, kan zij niet reclameren. 2. De verplichting ten aanzien van de deugdelijkheid van het product van Green Star is uitdrukkelijk beperkt tot hetzij herstellen van de gebreken, hetzij vervangen van de gebrekkige goederen, hetzij gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en pro rato creditering, een en ander ter keuze van Green Star, onder de haar te stellen voorwaarden. Green Star heeft het recht op haar eerder gemaakte keuze terug te komen. ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 1. De aansprakelijkheid van Green Star voor de levering van goederen is beperkt tot het nakomen van haar in het vorige artikel omschreven verplichting. De aansprakelijkheid van Green Star voor schade die het rechtstreekse gevolg is van door Green Star voor de wederpartij verrichte diensten (anders dan de levering van goederen, waaronder, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het geven van (technische) adviezen om niet dan wel tegen betaling) is beperkt tot die gevallen waarin Green Star toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij uit artikel 10 lid 2 van deze algemene voorwaarden een verdergaande beperking voortvloeit. Iedere verdergaande 		aansprakelijkheid dan op grond van dit artikellid voor directe door de wederpartij geleden schade, alsmede iedere aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden indirecte schade, is uitgesloten. Indien Green Star ondanks het 		bepaalde in artikel 10 lid 1 - om welke reden dan ook - gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak evenwel 		nimmer hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde betreffende de inkoop, de verkoop c.q. de levering van de goederen of het verrichten van de dienst waardoor de schade is veroorzaakt, met een maximum van het bedrag 		dat door Green Star in de laatste drie maanden voor het schadeveroorzakende feit heeft gefactureerd, met een maximum van € 5.000,--. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat onder 		aansprakelijkheidsverzekering van Green Star wordt gedekt en betaald. 		2. Overigens vervalt iedere vordering tegen Green Star door het enkele tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien de vordering tegen Green Star in rechte aanhangig is gemaakt. 		3. De wederpartij vrijwaart Green Star, haar personeel dan wel door of vanwege haar tewerk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden geleden schade, veroorzaakt door of 		anderszins verband houdend met van Green Star afkomstige goederen. 		4. Alle verweermiddelen, die Green Star aan de met de wederpartij gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar personeel en derden, die door haar bij de uitvoering van de 		overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens de wederpartij worden ingeroepen, als ware haar personeel en deze derden zelf partij bij de overeenkomst. 		5. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Green Star kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Green Star aan de wederpartij worden tegengeworpen. ARTIKEL 11. OVERMACHT Ingeval van overmacht aan de zijde van Green Star heeft Green Star het recht de inkoop, de verkoop c.q. de levering van de goederen of diensten op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. De wederpartij zal in dat geval geen vordering tot schadevergoeding tegen Green Star kunnen instellen. Onder overmacht wordt mede verstaan: algehele of gedeeltelijke storing, beperking of staking van het bedrijf van Green Star of van derden, waarvan Green Star afhankelijk is, het door derden uitvaardigen van voorschriften, welke de inkoop, het leveren van diensten, de verkoop c.q. de productie, de aflevering, het vervoer of de lossing van de goederen beperken, hinderen of onmogelijk maken, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, werkstaking, uitsluiting, samenspanning van arbeiders, belemmeringen van spoorwegverkeer of van het vervoer met andere transportmiddelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verloren gaan, beschadigd of onklaar raken van vervoermiddelen of faillissement van toeleveranciers of een beroep door deze op eigen overmacht. Green Star zal de wederpartij van het ontstaan van de bedoelde feiten en omstandigheden ten spoedigste kennis geven en daarbij mededelen of, in hoeverre en onder welke voorwaarden zij de inkoop, het leveren van diensten of de verkoop c.q. de levering van goederen zal voortzetten. ARTIKEL 12. ONTBINDING Ingeval van verzuim als onder artikel 8 bedoeld, alsmede indien de wederpartij een verplichting uit enige met Green Star gesloten overeenkomst: ·	niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; ·	de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard; ·	de wederpartij haar eigen faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd; ·	de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie, alsmede wanneer op haar vermogen geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd; is Green Star gerechtigd elke overeenkomst met de wederpartij zonder gerechtelijke tussenkomst terstond te ontbinden, onverminderd de rechten die Green Star aan deze voorwaarden, overeenkomst of wet jegens de wederpartij kan ontlenen, het recht op (volledige) schadevergoeding daaronder begrepen. Ingeval van ontbinding van enige met de verkoper gesloten overeenkomst door de wederpartij, komt de wederpartij geen beroep toe op ongedaan making van de over en weer reeds verrichte prestaties en evenmin ontstaat een verbintenis tot waardevergoeding ingeval de aard van de prestatie uitsluit dat zij ongedaan wordt gemaakt. Alle openstaande vorderingen worden alsdan onmiddellijk opeisbaar. ARTIKEL 13. ZEKERHEIDSTELLING De wederpartij is verplicht om, op eerste daartoe strekkend verzoek van Green Star, genoegzame zekerheid te verstrekken ter zake de vordering die Green Star op de wederpartij heeft door middel van een onherroepelijke bankgarantie dan wel door middel van het verlenen van een daaraan redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid. Zolang de wederpartij daaraan niet zal hebben voldaan, is Green Star gerechtigd nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten. ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag). Ter zake alle geschillen verband houdende met aanbiedingen van, leveringen door, opdrachten aan en overeenkomsten met de verkoper, is bij uitsluiting de rechtbank in het Arrondissement Zeeland-West Brabant bevoegd, tenzij Green Star de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest. ARTIKEL 15. VERSCHILLEN TUSSEN NEDERLANDSE EN VERTAALDE VERSIES Ingeval van verschillen tussen de tekst van deze voorwaarden in de Nederlandse taal en die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn. Willemstad, maart 2013
Green Star / The Netherlands info@green-star.nl
MENU MENU
© Copyright 2022 / Green Star
ALgemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Green Star V.O.F. (KvK nr. 20075308) Gevestigd te Willemstad (Gem. Moerdijk) Gedeponeerd op 26 maart 2013 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20075308. ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID Op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten met de vennootschap onder firma Green Star V.O.F. (hierna: Green Star) betreffende inkoop, verkoop/het leveren van goederen c.q. het verrichten of betrekken van diensten zijn uitsluitend de hiernavolgende voorwaarden van toepassing. Voorwaarden of bedingen van de wederpartij, die strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden, kunnen Green Star slechts tegengeworpen worden indien en voor zover zij door Green Star uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Alle ten behoeve van Green Star in deze Algemene Voorwaarden, contracten en aanbiedingen/offertes opgenomen bedingen worden geacht onverkort mede ten behoeve van al haar afzonderlijke vennoten te zijn gemaakt. ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke orderbevestiging van Green Star komt een overeenkomst tot stand. Green Star zal zich zoveel mogelijk houden aan de in de orderbevestiging genoemde (lever)tijden, doch overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Ingeval Green Star de goederen speciaal voor de wederpartij heeft vervaardigd, is de wederpartij verplicht een redelijke overmaat van 5% te aanvaarden. ARTIKEL 3. PRIJZEN Door Green Star in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief BTW en binden Green Star niet tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Na totstandkoming van een overeenkomst is Green Star gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van onder meer, maar niet beperkt tot tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen- en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, door haar toeleverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen welke prijsverhogend werken. Indien voornoemde prijsverhogingen met betrekking tot een bepaalde leverantie in totaal meer dan 10% van de overeengekomen prijs exclusief BTW bedragen, dan zal de wederpartij gerechtigd zijn de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft nog niet uitgevoerde levering, mits de wederpartij zulks onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging schriftelijk per aangetekende post aan Green Star meedeelt. De wederpartij heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook. ARTIKEL 4. RISICO, (AF)LEVERING INGEVAL VAN VERKOOP Het risico voor de goederen gaat van Green Star over op de wederpartij in overeenstemming met de overeengekomen leveringscondities. Deze leveringscondities stemmen overeen met de laatste editie van de "Incoterms" gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen, geldt bij leveringen in Nederland dat de aflevering EXW (EX Works) geschiedt. Leveringen buiten Nederland geschieden FCA (Free Carrier). Green Star heeft aan zijn afleveringsverplichting voldaan:a. op het moment waarop de goederen worden aangeboden op het overeengekomen afleveringsadres;b. indien is overeengekomen dat de goederen worden afgehaald, op het moment waarop de goederen voor afhaling gereed liggen. Green Star behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren. Zodanige leveringen worden geacht te zijn gedaan ingevolge afzonderlijke overeenkomsten. De wederpartij is verplicht de goederen op het moment van de aflevering in ontvangst te nemen. Alle kosten en schade die voor Green Star ontstaan wegens weigering van ontvangst door de wederpartij van (een gedeelte van) de door haar bestelde goederen, zijn voor rekening van de wederpartij, kosten van opslag daaronder begrepen. De overeengekomen levertijd is slechts een benadering. Deze levertijd geldt niet als uiterste termijn, zodat Green Star gerechtigd is omstreeks de overeengekomen levertijd te leveren. ARTIKEL 5. EMBALLAGE Eenmalige emballage wordt niet teruggenomen. Emballage dat uitdrukkelijk is bedoeld voor hergebruik en als zodanig met wederpartij is overeengekomen blijft eigendom van Green Star dan wel van derden en zal door Green Star slechts teruggenomen worden indien deze zich naar het oordeel van Green Star in goede staat bevindt en volledig (druip)leeg wordt aangeleverd door de wederpartij. Voor schade aan dergelijke emballage is de wederpartij volledig aansprakelijk. Ingeval Green Star leenemballage ter beschikking stelt gelden de emballagecondities van Green Star. ARTIKEL 6. MILIEU, ARBO EN ANDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1.Ingeval van leveranties door Green Star, garandeert de wederpartij dat zij voldoet aan de toepasselijke milieuwet- en regelgeving. De wederpartij vrijwaart Green Star ter zake voor iedere aansprakelijkheid hieromtrent. 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en veiligheid binnen haar eigen bedrijf. De wederpartij dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, de ter plaatse geldende voorschriften en voorschriften van de Arbeidsinspectie. De wederpartij zal haar personeel overeenkomstig deze voorschriften tijdig vooraf instrueren. 3. De wederpartij dient er bij de uitvoering van opdrachten op toe te zien, dat haar personeel, dan wel de door haar ingeschakelde derden, de voorschriften en regels, voortkomend uit de op dat moment van kracht zijnde veiligheidswetgeving, nakomen. De wederpartij ziet er tevens op toe, dat de door haar in te zetten werknemers c.q. derden steeds de beschikking hebben over deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, een en ander volgens de eisen van de Arbeidsinspectie, dan wel een ander overheidslichaam. ARTIKEL 7. TRANSPORT De wederpartij zal het transportmateriaal, waaronder tevens te verstaan tankwagons, dat door Green Star is ingezet, dadelijk lossen en vrijgeven, zodat geen kosten of schade ten gevolge van vertraging voor Green Star ontstaan en zal aan alle instructies voldoen, die Green Star mocht geven voor het retourneren van dit materiaal. Bij het niet voldoen hieraan is de wederpartij gehouden tot vergoeding van de door vertraging ontstane schade. Het lossen van transportmateriaal dient onder toezicht en aanwezigheid van de wederpartij te geschieden. ARTIKEL 8. BETALINGEN, EIGENDOMSVOORBEHOUD 1. Ingeval van verkoop of het verrichten van diensten moeten alle betalingen door de wederpartij binnen dertig (30) dagen, dan wel binnen de overeengekomen afwijkende termijn, worden gedaan, zonder dat recht op verrekening bestaat. Ingeval geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de wederpartij jegens Green Star van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen, die Green Star op de wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar. 2. Van de dag van intreden van het verzuim af tot de dag van de volledige betaling, is de wederpartij aan Green Star de wettelijke handlesrente (art. 6:119a BW) verschuldigd. Zodra Green Star de vordering ter buitengerechtelijke incasso uit handen geeft, is de wederpartij een bedrag van 15% van de in te vorderen hoofdsom aan Green Star verschuldigd, tenzij de in redelijkheid gemaakte werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, in welk geval de wederpartij gehouden is die hogere kosten aan Green Star te vergoeden. Ingeval van gerechtelijke incasso, is de wederpartij gehouden om de in redelijkheid gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten, waaronder die van juridische bijstand, volledig te voldoen voor zover de werkelijke kosten het bedrag van de (eventuele) proceskostenveroordeling te boven gaan. 3. Ingeval van verkoop door Green Star gaat door de aflevering van goederen wel het risico, maar niet de eigendom van de goederen op de wederpartij over. Alle door Green Star afgeleverde goederen blijven eigendom van Green Star tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Green Star uit welke hoofde dan ook van de wederpartij heeft te vorderen, rente en kosten daaronder begrepen. De wederpartij is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te vervreemden, te verpanden of op welke wijze dan ook te bezwaren, tenzij vervreemding, verpanding of anderszins bezwaring plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsvoering door de wederpartij.Voor het geval dat enige bezwaring en/of vervreemding van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen desalniettemin plaatsvindt, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan alle rechten en aanspraken, die zij bij (door)verkoop van deze goederen verkrijgt, over aan Green Star, althans zal de wederpartij zo nodig en zodra dit mogelijk is deze overdracht bewerkstelligen.Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt Green Star hierbij onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om, indien deze haar jegens Green Star aangegane verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar afgeleverde goederen onder zich te nemen en daartoe de plaats waar deze goederen zich bevinden, te betreden. ARTIKEL 9. RECLAME EN DEUGDELIJKHEID PRODUCT Onder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de hoeveelheid, kwaliteit en/of deugdelijkheid van leveringen van goederen door Green Star. Reclames, betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken, dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na levering daarvan, te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Green Star ter zake die gebreken vervalt. Bij ontvangst van de geleverde goederen wordt door de wederpartij voor ontvangst en akkoord, getekend. Ondanks de zorgvuldige productie en nauwgezette controle op kwaliteit, samenstelling, mengverhouding, constructie-, fabricage- of montagefouten door Green Star van alle producten, en onverminderd eventuele verplichtingen van Green Star en afnemer onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen c.a., is afnemer gehouden om de geleverde producten zelf op de genoemde onderdelen te (doen) controleren. 1. Uiterlijk waarneembare gebreken dienen direct en duidelijk te worden vermeld op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. 2. Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op noch geeft zulks de wederpartij recht op verrekening. 3. Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen staat Green Star in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen: toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, afwerking en/of deugdelijkheid van de geleverde goederen, waaronder mede - niet gelimiteerd - te verstaan kleuren, specificaties, functiebeschrijvingen en in het algemeen elke opgave omtrent maten en gewichten van producten; ingeval van gebreken, waarvan de wederpartij aantoont dat die het gevolg zijn van een gebrekkige constructie of gebrekkige materialen en zich voordoen bij een normaal en oordeelkundig gebruik van goederen en materialen onder normale omstandigheden en voor het doel waarvoor zij dienen; met betrekking tot (onderdelen van) goederen en materialen die Green Star niet zelf heeft vervaardigd, is de deugdelijkheid ervan beperkt tot de deugdelijkheid die de toeleverancier het product heeft gegeven of waarvan redelijkerwijs mocht worden uitgegaan, indien de toeleverancier aan het product geen kwalificaties heeft toegekend. Green Star garandeert uitsluitend dat de producten de eigenschappen hebben die geschikt zijn voor de door Green Star goedgekeurde toepassingen en voor de toepassingen die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Green Star kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van gebruik van de producten voor een andere toepassing dan uitdrukkelijk door Green Star is gegarandeerd. Evenmin is Green Star aansprakelijk te houden voor schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik. De aanwijzingen en waarschuwingen op het etiket van de verpakkingen waarin de producten van Green Star worden bewaard, dienen te allen tijde in acht te worden genomen. 1. Indien de wederpartij haar verplichtingen uit de met Green Star gesloten overeenkomst(en) niet of niet tijdig nakomt, kan zij niet reclameren. 2. De verplichting ten aanzien van de deugdelijkheid van het product van Green Star is uitdrukkelijk beperkt tot hetzij herstellen van de gebreken, hetzij vervangen van de gebrekkige goederen, hetzij gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en pro rato creditering, een en ander ter keuze van Green Star, onder de haar te stellen voorwaarden. Green Star heeft het recht op haar eerder gemaakte keuze terug te komen. ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING De aansprakelijkheid van Green Star voor de levering van goederen is beperkt tot het nakomen van haar in het vorige artikel omschreven verplichting. De aansprakelijkheid van Green Star voor schade die het rechtstreekse gevolg is van door Green Star voor de wederpartij verrichte diensten (anders dan de levering van goederen, waaronder, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het geven van (technische) adviezen om niet dan wel tegen betaling) is beperkt tot die gevallen waarin Green Star toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij uit artikel 10 lid 2 van deze algemene voorwaarden een verdergaande beperking voortvloeit. Iedere verdergaande aansprakelijkheid dan op grond van dit artikellid voor directe door de wederpartij geleden schade, alsmede iedere aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden indirecte schade, is uitgesloten. Indien Green Star ondanks het        bepaalde in artikel 10 lid 		1 - om welke reden dan ook - gehouden is enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding per gebeurtenis of reeks 		van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak evenwel nimmer hoger zijn dan het bedrag 		gelijk aan de factuurwaarde betreffende de inkoop, de verkoop c.q. de levering van de goederen of het verrichten van de 		dienst waardoor de schade is veroorzaakt, met een maximum van het bedrag dat door Green Star in de laatste drie 		maanden voor het schadeveroorzakende feit heeft gefactureerd, met een maximum van € 5.000,--. De aansprakelijkheid 		is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat onder aansprakelijkheidsverzekering van Green Star wordt gedekt 		en betaald. 		2. Overigens vervalt iedere vordering tegen Green Star door het enkele tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van de 		vordering, tenzij ter zake voordien de vordering tegen Green Star in rechte aanhangig is gemaakt. 		3. De wederpartij vrijwaart Green Star, haar personeel dan wel door of vanwege haar tewerk gestelde personen voor alle 		aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins 		verband houdend met van Green Star afkomstige goederen. 		4. Alle verweermiddelen, die Green Star aan de met de wederpartij gesloten overeenkomst ter afwering van haar 		aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar personeel en derden, die door haar bij de uitvoering van de 		overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens de wederpartij worden ingeroepen, als ware haar personeel en deze derden zelf 		partij bij de overeenkomst. 		5. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Green Star kunnen 		worden tegengeworpen, kunnen ook door Green Star aan de wederpartij worden tegengeworpen. ARTIKEL 11. OVERMACHT Ingeval van overmacht aan de zijde van Green Star heeft Green Star het recht de inkoop, de verkoop c.q. de levering van de goederen of diensten op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. De wederpartij zal in dat geval geen vordering tot schadevergoeding tegen Green Star kunnen instellen. Onder overmacht wordt mede verstaan: algehele of gedeeltelijke storing, beperking of staking van het bedrijf van Green Star of van derden, waarvan Green Star afhankelijk is, het door derden uitvaardigen van voorschriften, welke de inkoop, het leveren van diensten, de verkoop c.q. de productie, de aflevering, het vervoer of de lossing van de goederen beperken, hinderen of onmogelijk maken, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, werkstaking, uitsluiting, samenspanning van arbeiders, belemmeringen van spoorwegverkeer of van het vervoer met andere transportmiddelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verloren gaan, beschadigd of onklaar raken van vervoermiddelen of faillissement van toeleveranciers of een beroep door deze op eigen overmacht. Green Star zal de wederpartij van het ontstaan van de bedoelde feiten en omstandigheden ten spoedigste kennis geven en daarbij mededelen of, in hoeverre en onder welke voorwaarden zij de inkoop, het leveren van diensten of de verkoop c.q. de levering van goederen zal voortzetten. ARTIKEL 12. ONTBINDING Ingeval van verzuim als onder artikel 8 bedoeld, alsmede indien de wederpartij een verplichting uit enige met Green Star gesloten overeenkomst: ·	niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; ·	de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard; ·	de wederpartij haar eigen faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd; ·	de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie, alsmede wanneer op haar vermogen geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd; is Green Star gerechtigd elke overeenkomst met de wederpartij zonder gerechtelijke tussenkomst terstond te ontbinden, onverminderd de rechten die Green Star aan deze voorwaarden, overeenkomst of wet jegens de wederpartij kan ontlenen, het recht op (volledige) schadevergoeding daaronder begrepen. Ingeval van ontbinding van enige met de verkoper gesloten overeenkomst door de wederpartij, komt de wederpartij geen beroep toe op ongedaan making van de over en weer reeds verrichte prestaties en evenmin ontstaat een verbintenis tot waardevergoeding ingeval de aard van de prestatie uitsluit dat zij ongedaan wordt gemaakt. Alle openstaande vorderingen worden alsdan onmiddellijk opeisbaar. ARTIKEL 13. ZEKERHEIDSTELLING De wederpartij is verplicht om, op eerste daartoe strekkend verzoek van Green Star, genoegzame zekerheid te verstrekken ter zake de vordering die Green Star op de wederpartij heeft door middel van een onherroepelijke bankgarantie dan wel door middel van het verlenen van een daaraan redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid. Zolang de wederpartij daaraan niet zal hebben voldaan, is Green Star gerechtigd nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten. ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag). Ter zake alle geschillen verband houdende met aanbiedingen van, leveringen door, opdrachten aan en overeenkomsten met de verkoper, is bij uitsluiting de rechtbank in het Arrondissement Zeeland-West Brabant bevoegd, tenzij Green Star de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest. ARTIKEL 15. VERSCHILLEN TUSSEN NEDERLANDSE EN VERTAALDE VERSIES Ingeval van verschillen tussen de tekst van deze voorwaarden in de Nederlandse taal en die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn. Willemstad, maart 2013